Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Mirjam Benard: de eenmanszaak, opererend onder de naam “Mirjam Benard”, statutair gevestigd in ’s-Gravenhage en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64053849 namens wie Mirjam Benard diensten op het gebied van yoga, coaching/ therapie en aanverwante werkzaamheden aanbiedt, onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden.

Opdrachtgever/klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Mirjam Benard een overeenkomst aangaat en/of aan Mirjam Benard opdracht verstrekt tot het verrichten van een dienst op het gebied van coaching, therapie, yoga en aanverwante werkzaamheden.

Opdracht: alle diensten en producten die Mirjam Benard voor de Opdrachtgever uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het als Mirjam Benard fysiek en online coaching en psychosociale therapie, yoga en aanverwante werkzaamheden verlenen aan natuurlijke personen en rechtspersonen (zelfstandige ondernemers, bedrijven en organisaties) door middel van coaching trajecten, workshops, challenges, masterclasses, trainingen, groepssessies, interactieve talks, optreden als spreker bij (online) evenementen en overige werkzaamheden waartoe opdracht is verstrekt.

Inschrijven: Het door Opdrachtgever kenbaar maken dat een of meerdere diensten door Opdrachtgever worden afgenomen bij Mirjam Benard. Bij therapie/coaching wordt door Opdrachtgever een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier en/of behandelovereenkomst verstrekt aan Mirjam Benard.

Overeenkomst: mondelinge of schriftelijke overeenkomst tussen Mirjam Benard en Opdrachtgever krachtens welke Mirjam Benard de opdracht en/of dienst zal uitvoeren.

Partijen: Mirjam Benard en de Opdrachtgever

Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving (inclusief whatsapp en social media).

Website: www.mirjambenard.nl

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Mirjam Benard gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Door ondertekening van een (behandel)overeenkomst of door opdrachtbevestiging, of door akkoord gaan via de website door het plaatsen van een online bestelling bij Mirjam Benard, dan wel een akkoord via de e-mail, verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Mirjam Benard en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Mirjam Benard derden en/of leveranciers worden betrokken.

2.4 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Mirjam Benard zijn overeengekomen.

2.5 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

2.6 Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.

2.7 Opdrachtgever en Mirjam Benard treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1 Offertes van Mirjam Benard zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de Opdrachtgever een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

3.2 Mirjam Benard zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de Opdrachtgever verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst/product dan wel het gebruikelijke uurtarief van Mirjam Benard met een vooraf geschat aantal uren/tarief.

3.3 Opdrachten op uurbasis worden aangegaan zonder opzegtermijn. De Opdrachtgever geeft Mirjam Benard een opdracht voor een nader te bepalen aantal uur. Deze samenwerking kan door beide partijen worden beëindigd zonder inachtneming van een opzegtermijn.

3.4 De in de offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.5 Mirjam Benard is gerechtigd een aanbetaling van 50% aan de Opdrachtgever te factureren alvorens uitvoering van de opdracht. Betaling in termijnen is mogelijk indien schriftelijk overeengekomen met Mirjam Benard.

3.6 Afspraken over deadlines worden schriftelijk overeengekomen. Indien levering door Mirjam Benard afhangt van feedback of input van de Opdrachtgever, is Mirjam Benard nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Mirjam Benard is gerechtigd deadlines eenzijdig te verschuiven.

3.7 Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Mirjam Benard het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.8 Alle door Mirjam Benard gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s exclusief BTW en overige vastgestelde heffingen en/of retributies en kosten van derden voor advies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.9 De Opdrachtgever is gehouden tot betaling van de reiskosten welke door Mirjam Benard worden gemaakt ten behoeve van het uitvoeren van zijn diensten. De vergoeding bedraagt €0,19 cent exclusief BTW per kilometer. Reisuren worden tevens in rekening gebracht.

3.10 Mirjam Benard behoudt zich het recht voor om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.

3.11 Mirjam Benard is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de Opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

3.12 Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Mirjam Benard zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde traject, coaching of cursus of welke overeenkomst dan ook, is Mirjam Benard bevoegd deze wijzigingen op te nemen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.

ARTIKEL 4. LEVERING & UITVOERING OVEREENKOMST

4.1  De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Mirjam Benard een (mondelinge) opdracht of een (mondeling) aanbod schriftelijk bevestigd en ondertekend is ontvangen door Opdrachtgever of de offerte getekend is ontvangen door Mirjam Benard.  Van deze kan worden afgeweken wanneer de Opdrachtgever reeds bekend is bij Mirjam Benard.

4.2 De door Mirjam Benard opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst danwel op de afgesproken leveringsdatum en ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van Opdrachtgever.

4.3 Na het tot stand komen van de overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse schriftelijke goedkeuring worden gewijzigd.

4.4 Mirjam Benard heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de opdrachtgever daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de Opdrachtgever worden doorberekend. Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen de meerkosten, heeft Opdrachtgever het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij Opdrachtgever gehouden is het tot dusver door Mirjam Benard uitgevoerde werk te vergoeden.

4.5 Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de Opdrachtgever kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de Opdrachtgever zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Voor zover mogelijk zal Mirjam Benard voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

4.6 Bij het maken van een afspraak voor een consult, verstrekt Opdrachtgever aan Mirjam Benard de voor Mirjam Benard benodigde informatie, zoals: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van Opdrachtgever, danwel de benodigde informatie over de perso(o)n(en) voor wie de afspraak wordt gemaakt.

4.7 Opdrachtgever verstrekt daarnaast – indien van toepassing – aan Mirjam Benard nadere informatie welke voor Mirjam Benard van belang is voor de uitvoering van de gegeven opdracht. Opdrachtgever ontvangt van Mirjam Benard per e-mail een bevestiging van de gemaakte afspraak. Opdrachtgever ontvangt een inschrijvingsformulier en/of (behandel)overeenkomst met het verzoek het formulier in te vullen en te retourneren. Zoals beschreven op het inschrijvingsformulier gaat Opdrachtgever akkoord met de “Algemene Voorwaarden & Privacyverklaring” zodra Mirjam Benard het inschrijvingsformulier ingevuld heeft ontvangen. De “Algemene Voorwaarden & Privacyverklaring” staan op de website lichtyogacoaching.nl.

4.8 Bij het niet, onvolledig, onjuist of niet tijdig verstrekken van informatie door Opdrachtgever aan Mirjam Benard, komt de gemaakte afspraak direct te vervallen. Eventueel reeds door Mirjam Benard gemaakte (on)kosten, dient Opdrachtgever direct te voldoen aan Mirjam Benard.

ARTIKEL 5. BETALING


5.1 Betalingen voor diensten (incl. cursus, online programma, consulten, losse lessen, workshops, training, trajecten) dienen binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur te worden voldaan op bankrekeningnummer NL02INGB0006417989 ten name van Mirjam Benard, onder vermelding van het factuurnummer.

5.2 Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

5.3 In geval van niet tijdige betaling kan Mirjam Benard besluiten haar werkzaamheden op te schorten tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Mirjam Benard besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.

5.4 Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. Eventuele andere bijkomende kosten, zoals gerechtelijke incasso- en executiekosten, kunnen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.

ARTIKEL 6. ANNULERING & HERROEPING

6.1 Annulering door de Opdrachtgever dient schriftelijk en in overleg met Mirjam Benard plaats te vinden.

Indien al gestart is met de uitvoering van de Opdracht:

6.2 Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever (niet zijnde een particuliere klant) van een reeds aangevangen Opdracht vindt geen restitutie van de factuur plaats. Bij tussentijdse ontbinding blijft Opdrachtgever onverminderd gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen offertebedrag. Opdrachtgever is gerechtigd het deelnamebewijs aan een ander over te dragen zolang diegene aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet.

6.3 Mirjam Benard behoudt het recht om schadevergoeding en/of annuleringskosten te eisen, bestaande uit alle kosten die Mirjam Benard tot dan toe heeft gemaakt inclusief kosten voor derving in winst. 

6.4 Restitutie is slechts mogelijk indien het gaat om een particuliere klant.

Indien nog niet gestart is met de uitvoering van de Opdracht:

6.5 Bij annulering van afspraken voor consulten (yoga, coaching, therapie) door Opdrachtgever geldt:

Voor eenmalige sessies coaching/therapie/yogalessen:

Opdrachtgever kan zijn/haar afspraak kosteloos annuleren tot 3 dagen tevoren. Mirjam Benard berekent annuleringskosten indien de afspraak 3 dagen of korter tevoren wordt geannuleerd door Opdrachtgever. De kosten voor annulering zijn: -bij annulering vanaf 3 tot 1 dag(en) tevoren: is 50% van de consultkosten verschuldigd; -bij annulering vanaf 24 uur tevoren: is 100% van de consultkosten verschuldigd.

Ook in het geval van ziekte aan de kant van Opdrachtgever/klant zijn de kosten voor een consult verschuldigd overeenkomstig deze voorwaarden. In geval van ziekte kan de afspraak ten aller tijden worden verplaatst naar een ander tijdstip in overleg met Mirjam Benard.

Voor (online) Trajecten, Programma’s/groepstrainingen & Spreekopdrachten:

  • Tussen 1 en 2 maanden vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 20% annuleringskosten;
  • Tussen de 0 en 1 maand vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 50% annuleringskosten.
  • Binnen 1 tot 2 weken vanaf het moment van annuleren tot 24 uur van tevoren: 75% annuleringskosten.
  • Binnen 24 uur: 100% annuleringskosten inclusief eventuele reis- en verblijfkosten of andere bijkomende kosten.

Bij annulering danwel verzetten van een dienst door Mirjam Benard geldt:

6.6 Mirjam Benard behoudt zich het recht voor een consult te annuleren danwel te verzetten indien sprake is van onvoorziene omstandigheden en/of overmacht (incl. ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterftegevallen) of in geval van niet voldoende aanmeldingen.

6.7 Indien Mirjam Benard door onvoorziene omstandigheden of overmacht genoodzaakt is om een dienst te verplaatsen, behoudt de Opdrachtgever het recht op aanwezigheid voor een nader te bepalen datum indien de omstandigheden dit toelaten, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op restitutie van eventueel betaalde gelden en blijft Opdrachtgever gehouden aan betaling van het (resterend) verschuldigde tarief en/of investeringsbedrag.

6.8 Mirjam Benard zal in geval van annulering danwel verzetten van een dienst, de Opdrachtgever terstond per e-mail – en zo nodig telefonisch – in kennis stellen.

6.9 Opdrachtgever kan in deze gevallen geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of vergoeding van gemaakte kosten.

6.10 De particuliere klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van een dienst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Mirjam Benard mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding.

6.11 De in artikel 6.10 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant de dienst heeft afgenomen.

6.12 Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij/zij dit binnen de bedenktermijn aan Mirjam Benard. In geval van levering binnen de bedenktermijn geeft de klant uitdrukkelijk toestemming tot levering van de diensten nadat Mirjam Benard hier expliciet naar heeft gevraagd.

6.13 Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

6.14 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

6.15 Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book of online cursus/coaching, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn/haar aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

6.16 Mirjam Benard kan producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.

ARTIKEL 7. INSPANNINGSVERPLICHTING MIRJAM BENARD

7.1 Mirjam Benard spant zich in om de door Opdrachtgever afgenomen dienst(en) zorgvuldig uit te voeren, de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen, zoals van een redelijk en professioneel handelend professional kan en mag worden verwacht. Mirjam Benard zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Echter kan Mirjam Benard nimmer worden aangesproken vanuit een resultaatverplichting. Voor coaching opdrachten geldt dat Opdrachtgever tevens medeverantwoordelijk is voor de te behalen resultaten.

7.2 Mirjam Benard stelt geen medische diagnoses op, schrijft geen geneesmiddelen voor en levert geen medische diensten. Alle diensten zijn daarentegen gebaseerd op in het beroep van de yogadocent en coach bekende, gedocumenteerde en aanvaarde methodes.

7.3 Opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een juiste levering van de afgenomen dienst(en) door Mirjam Benard mogelijk te maken c.q. tot een bruikbaar resultaat van de afgenomen dienst(en) te kunnen komen. Hieronder kan o.a. worden verstaan: het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of informatie, waarvan Mirjam Benard aangeeft of waarvan de Opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, het opvolgen van gegeven adviezen, tips en het toepassen van de aangeboden tools/vaardigheden, het met enige regelmaat onderhouden van e-mailcontact omtrent de stand van zaken c.q. voortgang, etc.

ARTIKEL 8. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

8.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde stukken, methodes, ideeën, adviezen, offertes, workshops, online trainingen, technieken, boeken, e-books, foto’s, video’s, instrumenten, hand-outs, worksheets, digitale social media posts en overige lesmaterialen alsmede voorbereidend materiaal, voortbrengselen van de geest berusten uitsluitend bij Mirjam Benard en mogen niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mirjam Benard worden gebruikt, bewerkt of verwerkt dan zoals bedoeld in het kader van de oorspronkelijke doeleinden.

8.2. De door Mirjam Benard geleverde producten en/of diensten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Mirjam Benard en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming.

8.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Mirjam Benard ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Mirjam Benard, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

8.5. Iedere handeling in strijd is met artikel 7 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie in het medisch dossier bij de huisarts of anderszins bekende factoren die van invloed kunnen zijn op de diensten aangeboden door Mirjam Benard, of door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de Opdrachtgever of dienst vertegenwoordiger.

9.2 Opdrachtgever is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen zoals opgedaan tijdens een dienst geleverd door Mirjam Benard om de dienstverlening succesvol te laten verlopen.

9.3 Het gebruik maken van een dienst van Mirjam Benard en eventuele beslissingen die genomen worden naar aanleiding van de geleverde diensten en bijbehorende informatie, is voor eigen verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Mirjam Benard aanvaardt geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, inclusief maar niet beperkt tot fouten of tekortkomingen in beschikbaar gestelde materialen, misverstanden, fouten en tekortkomingen t.a.v. de uitvoering van de overeenkomst, fouten of tekortkomingen door Mirjam Benard ingeschakelde derden en overmachtssituaties.

9.4 Indien Mirjam Benard onverhoopt hetgeen bepaald in dit artikel toch aansprakelijk wordt gesteld voor toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is Mirjam Benard slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door Opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Dit bedrag is niet hoger dan €1000,- en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Mirjam Benard uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door Opdrachtgever. Iedere andere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

ARTIKEL 10. KLACHTENPROCEDURE

10.1 Bij kenbaar gemaakte klachten van de Opdrachtgever over de geleverde diensten en/of producten Mirjam Benard met Opdrachtgever in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk 1 (een) maand na het ontstaan van de klacht, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Mirjam Benard. Opdrachtgever kan een klacht of opmerking schriftelijk melden, via voorkeur  via e-mail naar info@mirjambenard.nl.

10.2 Bij Mirjam Benard ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt Opdrachtgever binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

10.3 Mirjam Benard is geregistreerd psychosociaal therapeut bij de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg). De NFG bewaakt de kwaliteit van de aangeboden zorg en helpt de zorgverlener om te voldoen aan alle verplichtingen vanuit de WKKGZ en WTZA.

De NFG is een onafhankelijke belangenorganisatie.  Je kan hier ook terecht als je een klacht hebt over de aangeboden zorg.

Meer informatie vind je via deze link:
https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html

Je hebt de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

ARTIKEL 11. GESCHILLEN

11.1 Partijen zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

11.2 De rechtbank Den Haag is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

11.3 Op overeenkomsten tussen Partijen waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 12. WIJZIGINGEN

Mirjam Benard heeft het recht voor of tijdens consulten de behandeling, de data, tijden en/of locatie(s) te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

ARTIKEL 13. OVERIGE

In gevallen waar deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist Mirjam Benard. Deze Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde kosteloos op te vragen bij Mirjam Benard.

ARTIKEL 14. GEGEVENS

Mirjam Benard
E: info@mirjambenard.nl
I: www.mirjambenard.nl

Deze Algemene Voorwaarden zijn laatst gewijzigd d.d. mei 2023.